Diğer


 
Baş Boyun Cerrahisi
Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit
Maksillektomi, parsiyel
Maksillektomi, total
Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile
Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj
Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu
Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu
Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı onarımı
Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı
Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için
Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için
Oronazal fistüllerin kapatılması
Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu
TME luksasyonu kapalı redüksiyon
Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu
Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon
Burun Cerrahisi
Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon
Alın flebi ile total burun kaybı onarımı
Burun eksternal cerrahi onarımı, greft-flepli
Burun eksternal cerrahisi
Burun içi konka elektrokoterizasyonu
Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu
Burun mukozası koterizasyonu
Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel
Burun rekonstrüksiyonu, total
Burun tamponu konması, arka
Burun tamponu konması, ön
Burundan yabancı cisim çıkarılması
Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı
Koanal atrezi düzeltilmesi
Konka lateralizasyonu
Konka SMR
Septal fraktür onarımı
Nazal fraktür onarımı
Nazal polipektomi
Nazal septal perforasyon onarımı
Nazal septal buton tatbiki
Nazal valv cerrahisi
Rinofima eksizyonu ve alın flebi
Rinofima eksizyonu ve deri grefti
Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmayan
Rinoplasti, komplike/greft ile
Septoplasti veya SMR
Septorinoplasti
Şinesi, veb açılması
Boyun ve Larinks (Gırtlak) Cerrahisi
Arytenoidektomi (endolaringeal)
Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı)
Boyun eksplorasyonu
Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu
Damak fistülü onarımı
Endolaringeal lazer cerrahisi
Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim
Faringolarinjektomi
Faringolarinjoözefajektomi
Hiyoid süspansiyonu
İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon
Kordektomi veya stripping
Kosta grefti alınması
Krikotiroidopeksi
Laringeal fraktür tedavisi, kapalı
Laringeal reinnervasyon
Laringofissür
Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon
Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı
Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon
Laringosel çıkarılması
Laringoskopi, direkt
Laringoskopi + biyopsi
Laringoskopi, fleksible fiberoptik
Laringostroboskopi
Larinjektomi, parsiyel
Larinjektomi, total
Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile
Larinks papillomu
Larinks yabancı cisim çıkarılması
Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu
Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi
Lateral rinotomi ile yaklaşım
Obturator tatbiki
Suprahyoid boyun diseksiyonu
Tirohyoid suspansiyon
Tiroplasti
Trakeoözofajial fistül açılması, primer
Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder
Paranazal Sinüs Cerrahisi
Antrokoanal polip eksizyonu
BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım
Caldwell-Luc ameliyatı
Eksternal etmoidektomi
Frontal sinozotomi (trepanasyon)
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik
Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı
Ozenaya cerrahi girişim
Piterigopalatin fossa cerrahisi
Transnazal etmoidektomi
Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi
Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi
Endoskopik DSR
Endoskopik frontal sinüs cerrahisi
Endoskopik koanal atrezi açılması
Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu
Endoskopik konka redüksiyonu
Endoskopik medial maksillektomi
Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi
Endoskopik optik sinir dekompresyonu
Endoskopik orbita dekompresyonu
Endoskopik septoplasti
Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi
Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi
Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi
Maksiller sinüse endoskopik müdahale
Nazofarinks biyopsisi
Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik
Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi
Ağız, Dudak, Dil ve Farinks (Yutak) Cerrahileri
Adenoidektomi
Adenoidektomi ve tüp
Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu
Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı
Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri
Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı
Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı
Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu
Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı
Alveolar yarık onarımı
Anterior damak fistülü onarımı
Damağa radyofrekans uygulanması
Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu
Damak ve uvula lezyonlarının flep ile onarımı
Damak yarığı onarımı ve faringeal flep
Damak yarığı onarımı
Deri grefti kullanarak sulkoplasti
Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması
Dil köküne radyofrekans uygulanması
Dil kökü süspansiyonu
Dil lezyonu eksizyonu
Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım
Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması
Dudak adezyonu
Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi
Dudak/dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım
Dudak yarığı onarımı
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi
Faringeal flep
Farinks duvarının rezeksiyonu ve myokutan flep ile onarımı
Frenilum linguale plastiği
Genioglossal ilerletme
Genioplasti
Glossektomi
Hemiglossektomi
Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi
Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu
Lazer asiste uvulektomi
Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti
Lingual tonsil eksizyonu
Mentoplasti
Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü
Peritonsiller apse açılması
Posterior damak fistülü onarımı
Premaksiller segmentin geri alınması
Ranulaya girişim
Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı
Sert damaktan tümör eksizyonu
Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu
Tonsillektomi
Tonsillektomi ve adenoidektomi
Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp
Tonsillektomi ve tüp
Transpalatal ilerletme
Uvulektomi
Uvulofaringoplasti
Vestibuloplasti
Salgı (Tükürük) Bezlerine Yönelik Cerrahi
Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu
Parotidektomi
Parotis apse drenajı
Sialolitotomi
Sublingual tükrük bezi eksizyonu
Submaksiller veya sublingual apse drenajı
Submandibuler tükrük bezi eksizyonu
Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti
Kulak ve Çevresi ile ilişkili Cerrahiler
Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütüre edilmesi
Aural polip eksizyonu
Aurikula apse, hematom drenajı
Aurikula eksizyonu
Basit mastoidektomi
Buşon, lavaj ve maniplasyon
Canal Wall Down timpanoplasti
Dış kulak yolu atrezisi
Dış kulak yolu biyopsisi
Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu
Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması
Eksploratis timpanotomi
Endolenfatik sak operasyonu
Fasiyal sinir dekompresyonu
Fasiyal sinir sütürü
Glomus tümör eksizyonu
İki loblu kulak memesinin onarımı
Kepçe kulak onarımı
Mastoidektomi kavitesi debridmanı
Meatoplasti, stenozlarda
Miringoplasti
Miringotomi
Stapedektomi
Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı
Timpanoplasti (mastoidektomi ve kemikcik zincir onarımı dahil)
Ventilasyon tüpü uygulaması